Cấp độ 5 - Tiếng Anh vượt trội lớp 5
Lesson 1: Từ vựng(python, peacock, gorilla, panda, crocodile, trunk)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu)

croco_ile

Câu hỏi số 2

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu)

_ython

Câu hỏi số 3

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu)

ro_r

Câu hỏi số 4

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu)

_orilla

Câu hỏi số 5

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu)

spra_

Câu hỏi số 6

Choose the correct answer for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 7

Choose the correct answer for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 8

Choose the correct answer for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 9

Choose the correct answer for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 10

Choose the correct answer for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 11

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

I saw a ………. at the zoo yesterday.

Câu hỏi số 12

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

There’s a big black……….

Câu hỏi số 13

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

A ……….can crawl.

Câu hỏi số 14

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Look at that ………..He’s very cute.

Câu hỏi số 15

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

That elephant has a long ……….

Kết quả
Làm lại