Lesson 1: Từ vựng(hometown, pretty, modern, busy, crowded, quiet)
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 5
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

ho_etown

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 2

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

_rowded

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 3

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

quie_

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 4

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

pre_ty

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 5

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

mod_rn

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 6

Choose the correct adjective for each picture below.

(Chọn tính từ đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 7

Choose the correct adjective for each picture below.

(Chọn tính từ đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 8

Choose the correct adjective for each picture below.

(Chọn tính từ đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 9

Choose the correct adjective for each picture below.

(Chọn tính từ đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 10

Choose the correct adjective for each picture below.

(Chọn tính từ đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 11

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

 

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 12

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

 

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 13

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 14

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 15

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Kết quả
Làm lại