Lesson 2: Từ vựng(address, avenue, lane, tower, floor, flat)
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 5
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

to_er

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 2

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

avenu_

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 3

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

_ane

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 4

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

fl_or

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 5

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

_lat

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 6

Choose the correct option for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 7

Choose the correct option for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 8

Choose the correct option for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 9

Choose the correct option for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 10

Choose the correct option for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 11

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 12

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

 

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 13

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

 

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 14

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 15

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Kết quả
Làm lại