Cấp độ 5 - Tiếng Anh vượt trội lớp 5
Lesson 2: Từ vựng(address, avenue, lane, tower, floor, flat)
Đăng ký nhận 3 tháng học miễn phí
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

to_er

Câu hỏi số 2

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

avenu_

Câu hỏi số 3

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

_ane

Câu hỏi số 4

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

fl_or

Câu hỏi số 5

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

_lat

Câu hỏi số 6

Choose the correct option for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 7

Choose the correct option for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 8

Choose the correct option for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 9

Choose the correct option for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 10

Choose the correct option for each picture below.

(Chọn đáp án đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 11

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 12

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

 

Câu hỏi số 13

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

 

Câu hỏi số 14

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 15

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Kết quả
Làm lại