Lesson 4: Trọng âm(‘city, ‘village, ‘mountains, ‘tower)
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 5
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Choose the word whose main stress is placed differently from the others’.  

(Chọn từ có trọng âm không giống với những từ còn lại trong câu)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 2

Choose the word whose main stress is placed differently from the others’.  

(Chọn từ có trọng âm không giống với những từ còn lại trong câu)

 

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 3

Choose the word whose main stress is placed differently from the others’.  

(Chọn từ có trọng âm không giống với những từ còn lại trong câu)

 

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 4

Choose the word whose main stress is placed differently from the others’.  

(Chọn từ có trọng âm không giống với những từ còn lại trong câu)

 

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 5

Choose the word whose main stress is placed differently from the others’.  

(Chọn từ có trọng âm không giống với những từ còn lại trong câu)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 6

Listen and choose the words that have the right stress.

(Nghe và chọn từ có trọng âm đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 7

Listen and choose the words that have the right stress.

(Nghe và chọn từ có trọng âm đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 8

Listen and choose the words that have the right stress.

(Nghe và chọn từ có trọng âm đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 9

Listen and choose the words that have the right stress.

(Nghe và chọn từ có trọng âm đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 10

Listen and choose the words that have the right stress.

(Nghe và chọn từ có trọng âm đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 11

Choose the word whose stress is on the first syllable.

(Chọn từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 12

Choose the word whose stress is on the first syllable.

(Chọn từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 13

Choose the word whose stress is on the first syllable.

(Chọn từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 14

Choose the word whose stress is on the first syllable.

(Chọn từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 15

Choose the word whose stress is on the first syllable.

(Chọn từ có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất.)

Kết quả
Làm lại