Lesson 1: Từ vựng(in the countryside, on the beach, at school, by the sea, around the island)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn từ đúng.)

 

Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 6

Choose the correct answers.

(Chọn câu trả lời thích hợp.)

My grandparents live ............... the countryside.

Câu hỏi số 7

Choose the correct answers.

(Chọn câu trả lời thích hợp.)

We are sunbathing on the ...............

Câu hỏi số 8

Choose the correct answers.

(Chọn câu trả lời thích hợp.)

We’re studying ...............school.

Câu hỏi số 9

Choose the correct answers.

(Chọn câu trả lời thích hợp.

Their house is ...............the sea.

Câu hỏi số 10

Choose the correct answers.

(Chọn câu trả lời thích hợp.)

I want to see the whole island. Let’s go ............... the island.

Câu hỏi số 11

Look at the picture and choose Yes or No for each statement.

(Nhìn tranh và chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi câu dưới đây.)

The town is by the sea.

Câu hỏi số 12

Look at the picture and choose Yes or No for each statement.

(Nhìn tranh và chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi câu dưới đây.)

She is playing on the beach.

Câu hỏi số 13

Look at the picture and choose Yes or No for each statement.

(Nhìn tranh và chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi câu dưới đây.)

They are at school.

Câu hỏi số 14

Look at the picture and choose Yes or No for each statement.

(Nhìn tranh và chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi câu dưới đây.)

The village is in the countryside.

Câu hỏi số 15

Look at the picture and choose Yes or No for each statement.

(Nhìn tranh và chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi câu dưới đây.)

They are going around the island.

Kết quả
Làm lại