Cấp độ 4 - Tiếng Anh vượt trội lớp 4
Lesson 2: Từ vựng(IT (Information Technology), PE (Physical Education), Art, Music, History)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Choose correct word for each picture below.

(Chọn từ tương ứng với tranh miêu tả.) 

Câu hỏi số 2

Choose correct word for each picture below.

(Chọn từ tương ứng với tranh miêu tả.)

Câu hỏi số 3

Choose correct word for each picture below.

(Chọn từ tương ứng với tranh miêu tả.)

Câu hỏi số 4

Choose correct word for each picture below.

(Chọn từ tương ứng với tranh miêu tả.)

Câu hỏi số 5

Choose correct word for each picture below.

(Chọn từ tương ứng với tranh miêu tả.)

Câu hỏi số 6

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 7

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 8

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 9

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 10

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 11

Look at the pictures and choose Yes or No.

(Nhìn tranh và trả lời hoặc Không.)

They are studying History.

Câu hỏi số 12

Look at the pictures and choose Yes or No.

(Nhìn tranh và trả lời hoặc Không.)

They are studying

Câu hỏi số 13

Look at the pictures and choose Yes or No.

(Nhìn tranh và trả lời hoặc Không.)

They are studying Music.

Câu hỏi số 14

Look at the pictures and choose Yes or No.

(Nhìn tranh và trả lời hoặc Không.)

They are studying PE.

Câu hỏi số 15

Look at the pictures and choose Yes or No.

(Nhìn tranh và trả lời hoặc Không.)

They are studying Science.

Kết quả
Làm lại