Lesson 3: Cấu trúc câu(Good morning/Good afternoon/ Good evening/Goodbye/Bye/Good night/See you tomorrow/See you late/Nice to see you again.)
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 4
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

Good ................

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 2

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

This is my ..............

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 3

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

Nice to ..............

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 4

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

See you ................

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 5

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

Good ................

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 6

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Good morning, Mai.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 7

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Nice to meet you!

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 8

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Bye!

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 9

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Good evening!

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 10

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Good night!

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 11

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Laura: Good night, Mary.
Mary: Good afternoon, Laura.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 12

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Miss Hien: Good afternoon, class.
Class: Good afternoon, Miss Hien.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 13

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Nam: Nice to meet you!
Phong: See you tomorrow!

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 14

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Phuong: Nice to see you!
Lan: Nice to see you too!

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 15

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Lena: Good bye!
Mark: See you later!

Kết quả
Làm lại