Cấp độ 4 - Tiếng Anh vượt trội lớp 4
Lesson 3: Cấu trúc câu(Good morning/Good afternoon/ Good evening/Goodbye/Bye/Good night/See you tomorrow/See you late/Nice to see you again.)
Đăng ký nhận 3 tháng học miễn phí
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

Good ................

Câu hỏi số 2

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

This is my ..............

Câu hỏi số 3

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

Nice to ..............

Câu hỏi số 4

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

See you ................

Câu hỏi số 5

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

Good ................

Câu hỏi số 6

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Good morning, Mai.

Câu hỏi số 7

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Nice to meet you!

Câu hỏi số 8

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Bye!

Câu hỏi số 9

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Good evening!

Câu hỏi số 10

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Good night!

Câu hỏi số 11

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Laura: Good night, Mary.
Mary: Good afternoon, Laura.

Câu hỏi số 12

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Miss Hien: Good afternoon, class.
Class: Good afternoon, Miss Hien.

Câu hỏi số 13

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Nam: Nice to meet you!
Phong: See you tomorrow!