Lesson 4: Ngữ âm(/l/ like, /n/ night)
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 4
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

noon.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

later.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

night.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

lunch.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

now.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 6

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/n/

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 7

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/l/

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 8

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/n/

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 9

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/l/

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 10

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/n/

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 11

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_ice

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 12

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_ife

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 13

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_amp

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 14

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_ose

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 15

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_ollipop

Kết quả
Làm lại