Cấp độ 4 - Tiếng Anh vượt trội lớp 4
Lesson 2: Từ vựng(pupil, meet, see, later, tomorrow)
Đăng ký nhận 3 tháng học miễn phí
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

p_pil

Câu hỏi số 2

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

mee_

Câu hỏi số 3

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

se_

Câu hỏi số 4

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

la_er

Câu hỏi số 5

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

tomo_row

Câu hỏi số 6

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 7

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 8

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 9

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 10

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 11

Choose the best responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

See you later!

Câu hỏi số 12

Choose the best responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

Nice to meet you.

Câu hỏi số 13

Choose the best responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

See you tomorrow!

Câu hỏi số 14

Choose the best responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

Let me introduce my pupil, Jo.

Câu hỏi số 15

Choose the best responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

It’s nice to see you again.

Kết quả
Làm lại