Lesson 2: Từ vựng(pupil, meet, see, later, tomorrow)
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 4
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

p_pil

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 2

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

mee_

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 3

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

se_

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 4

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

la_er

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 5

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

tomo_row

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 6

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 7

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 8

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 9

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 10

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 11

Choose the best responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

See you later!

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 12

Choose the best responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

Nice to meet you.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 13

Choose the best responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

See you tomorrow!

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 14

Choose the best responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

Let me introduce my pupil, Jo.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 15

Choose the best responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

It’s nice to see you again.

Kết quả
Làm lại