Cấp độ 4 - Tiếng Anh vượt trội lớp 4
Lesson 1: Từ vựng(morning, noon, afternoon, evening, night)
Đăng ký nhận 3 tháng học miễn phí
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 6

Look at the pictures and choose the right answers.

(Nhìn hình và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 7

Look at the pictures and choose the right answers.

(Nhìn hình và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 8

Look at the pictures and choose the right answers.

(Nhìn hình và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 9

Look at the pictures and choose the right answers.

(Nhìn hình và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 10

Look at the pictures and choose the right answers.

(Nhìn hình và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 11

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

no_n

Câu hỏi số 12

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

mor_ing

Câu hỏi số 13

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

aft_rnoon

Câu hỏi số 14

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

nigh_

Câu hỏi số 15

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

ev_ning

Kết quả
Làm lại