Cấp độ 4 - Tiếng Anh vượt trội lớp 4
Lesson 3: Từ vựng(January, February, March, April, May, June)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct months.

(Nghe và chọn tháng đúng).

Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct months.

(Nghe và chọn tháng đúng).

Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct months.

(Nghe và chọn tháng đúng).

Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct months.

(Nghe và chọn tháng đúng).

Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct months.

(Nghe và chọn tháng đúng).

Câu hỏi số 6

Fill in the missing letters.

(Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống).

Fe_ruary

Câu hỏi số 7

Fill in the missing letters.

(Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống).

Jul_

Câu hỏi số 8

Fill in the missing letters.

(Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống).

Ma_ch

Câu hỏi số 9

Fill in the missing letters.

(Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống).

Apr_l

Câu hỏi số 10

Fill in the missing letters.

(Điền chữ cái còn thiếu vào chỗ trống).

Janu_ry

Câu hỏi số 11

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng).

Câu hỏi số 12

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng).

Câu hỏi số 13

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng).

Câu hỏi số 14

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng).

Câu hỏi số 15

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng).

Kết quả
Làm lại