Cấp độ 3 - Tiếng Anh vượt trội lớp 3
Lesson 2: Cấu trúc câu(What’s your name? My name’s+ (name)./How do you spell your name?)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

What is your ................?

Câu hỏi số 2

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

.............. do you spell your name? – A-A-R-O-N.

Câu hỏi số 3

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

My name .............. Chi.

Câu hỏi số 4

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

My name ................ Jo.

Câu hỏi số 5

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

I’m Kate.

Câu hỏi số 6

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

What’s your name?

Câu hỏi số 7

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

How do you spell your name, John?

Câu hỏi số 8

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

What’s your name?

Câu hỏi số 9

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

How do you spell your name, Thomas?

Câu hỏi số 10

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

What’s your name?

Câu hỏi số 11

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

How do you smell your name?

Câu hỏi số 12

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

My name is Aaron.

Câu hỏi số 13

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

My name’s Lily. L-I-L-Y.

Câu hỏi số 14

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

How do you spell your name? – My name’s Jo.

Câu hỏi số 15

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

What’s your name? – My name is Phong.

Kết quả
Làm lại