Cấp độ 3 - Tiếng Anh vượt trội lớp 3
Lesson 3: Ngữ âm(/b/ bye, /h/ hello)
Đăng ký nhận 3 tháng học miễn phí
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

bear

Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

hello

Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

how

Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

bye

Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

big

Câu hỏi số 6

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/b/

Câu hỏi số 7

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/h/

Câu hỏi số 8

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/b/

Câu hỏi số 9

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/h/

Câu hỏi số 10

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/b/

Câu hỏi số 11

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_ye

Câu hỏi số 12

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_ow

Câu hỏi số 13

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_orse

Câu hỏi số 14

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_oss

Câu hỏi số 15

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_owl

Kết quả
Làm lại