Lesson 2: Cấu trúc câu(Hello. I’m + (name)/Hi. I’m + (name)./ How are you?/ I’m fine, thanks./I’m fine, thank you.)
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 3
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

Nice to ................ you.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 2

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

..............are you?

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 3

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

Bye, ..............

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 4

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

Hello, I’m ................

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 5

Read and choose the correct answers.

(Đọcchọn đáp án đúng.)

I’m fine, ................

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 6

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Hi, I’m Jo.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 7

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

How are you?

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 8

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Bye, Jo.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 9

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Hello, I’m Aaron.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 10

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

I’m fine, thanks. And you?

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 11

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Anne: Hi, Liz

Liz: Hello, Anne.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 12

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Joe: How are you, Nick?
Nick: Nice to meet you.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 13

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Chi: How are you?
Phong: I’m fine, thanks. And you?

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 14

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Mai: Hello, I’m Mai. Nice to meet you.

Nam: Hi, I’m Nam. Nice to meet you, Mai.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 15

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

John: Bye!

Lisa: Thanks!

Kết quả
Làm lại