Lesson 1: Từ vựng(hi, hello, how, fine, thanks, thank you, bye)
Cấp độ 3 - Tiếng Anh toàn diện lớp 3
Đăng ký tư vấn nhận ngàn ưu đãi
Từ ngày 26/3 - 30/4/2020
Giảm 50% học phí khi đăng ký học tại MegaStudy Kids. Nhanh tay đăng ký để nhận các ưu đãi nhé!
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct words.
(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct words.
(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct words.
(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct words.
(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct words.
(Nghe và chọn từ đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 6

Read and choose the right responses.

(Đọc và chọn câu trả lời đúng.)

Hello!

 

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 7

Read and choose the right responses.

(Đọc và chọn câu trả lời đúng.)

Bye!

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 8

Read and choose the right responses.

(Đọc và chọn câu trả lời đúng.)

How are you?

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 9

Read and choose the right responses.

(Đọc và chọn câu trả lời đúng.)

I will help you.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 10

Read and choose the right responses.

(Đọc và chọn câu trả lời đúng.)

How are you?

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 11

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

he_lo

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 12

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

than_s

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 13

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

b_e

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 14

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

_ine

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 15

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

ho_

Kết quả
Làm lại