Cấp độ 4 - Tiếng Anh vượt trội lớp 4
Lesson 3: Cấu trúc câu(Where are you from? I’m from+ (a country). /What nationality are you? I’m + (nationality).)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Where are you from?

Câu hỏi số 2

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

What nationality are you?

Câu hỏi số 3

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

What nationality are you?

Câu hỏi số 4

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Where are you from?

Câu hỏi số 5

Read and choose the best responses.

(Đọc và chọn câu trả lời phù hợp.)

Are you Japanese?

Câu hỏi số 6

Read and choose the correct answers to fill the blanks.

(Đọcchọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.)

Where are you ..........?

Câu hỏi số 7

Read and choose the correct answers to fill the blanks.

(Đọcchọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.)

I am from...............

Câu hỏi số 8

Read and choose the correct answers to fill the blanks.

(Đọcchọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.)

What ............... are you?

Câu hỏi số 9

Read and choose the correct answers to fill the blanks.

(Đọcchọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.)

I am ............

Câu hỏi số 10

Read and choose the correct answers to fill the blanks.

(Đọcchọn đáp án đúng điền vào chỗ trống.)

.......... are you from?

Câu hỏi số 11

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Minh: Where are you from?
John: I’m from America.

Câu hỏi số 12

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Phong: What nationality are you?
Huong: I’m from Vietnam.

Câu hỏi số 13

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Manon: Are you from Malaysia?
Mark: Yes, I am.

Câu hỏi số 14

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

Ngoc: Where are you from?

Lien: I’m Lien.

Câu hỏi số 15

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn đáp án Đúng hoặc Sai.)

David: What nationality are you?

Marry: I’m English.

Kết quả
Làm lại