Cấp độ 3 - Tiếng Anh vượt trội lớp 3
Lesson 3: Cấu trúc câu(What colour is it? It’s + (colour)./ What colour are they? They’re + (colour). /What colour is/are your + (a school thing/school things)?)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Choose the correct responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

Is your school brown?

Câu hỏi số 2

Choose the correct responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

What colour is it?

Câu hỏi số 3

Choose the correct responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

What colour is your ruler?

Câu hỏi số 4

Choose the correct responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

Is it pink?

Câu hỏi số 5

Choose the correct responses.

(Chọn câu trả lời phù hợp.)

What colour are the pencils?

Câu hỏi số 6

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

The pencil sharpeners are blue.

Câu hỏi số 7

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

It are green.

Câu hỏi số 8

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

What colour are your rubbers? - It is white and yellow.

Câu hỏi số 9

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

Is your pencil black? - No, it isn’t.

Câu hỏi số 10

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

There are my books. They is purple.

Câu hỏi số 11

Read and choose the right sentences.

(Đọc và chọn câu đúng.)

Câu hỏi số 12

Read and choose the right sentences.

(Đọc và chọn câu đúng.)

Câu hỏi số 13

Read and choose the right sentences.

(Đọc và chọn câu đúng.)

Câu hỏi số 14

Read and choose the right sentences.

(Đọc và chọn câu đúng.)

Câu hỏi số 15

Read and choose the right sentences.

(Đọc và chọn câu đúng.)

Kết quả
Làm lại