Cấp độ 3 - Tiếng Anh vượt trội lớp 3
Lesson 1: Từ vựng(school library, classroom, computer room, music room, playground, gym)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 2

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 3

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 4

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 5

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 6

Listen and choose the words you hear.

(Nghe và khoanh tròn từ nghe được.)

Câu hỏi số 7

Listen and choose the words you hear.

(Nghe và khoanh tròn từ nghe được.)

Câu hỏi số 8

Listen and choose the words you hear.

(Nghe và khoanh tròn từ nghe được.)

Câu hỏi số 9

Listen and choose the words you hear.

(Nghe và khoanh tròn từ nghe được.)

Câu hỏi số 10

Listen and choose the words you hear.

(Nghe và khoanh tròn từ nghe được.)

Câu hỏi số 11

Unscramble the words below.

(Sắp xếp lại các chữ cái để tạo thành từ đúng.)

crolasoms

Câu hỏi số 12

Unscramble the words below.

(Sắp xếp lại các chữ cái để tạo thành từ đúng.)

locohs

Câu hỏi số 13

Unscramble the words below.

(Sắp xếp lại các chữ cái để tạo thành từ đúng.)

briryla

Câu hỏi số 14

Unscramble the words below.

(Sắp xếp lại các chữ cái để tạo thành từ đúng.)

misuc rmoo

Câu hỏi số 15

Unscramble the words below.

(Sắp xếp lại các chữ cái để tạo thành từ đúng.)

gpalyorund

Kết quả
Làm lại