Cấp độ 1 - Tiếng Anh vượt trội lớp 1
Lesson 2: Cấu trúc câu(There are boxes.)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

 Read and choose the correct pictures.

(Đọc và chọn bức tranh đúng.)

There are bottles.

Câu hỏi số 2

Read and choose the correct pictures.

(Đọc và chọn bức tranh đúng.)

There’s a mop.

Câu hỏi số 3

Read and choose the correct pictures.

(Đọc và chọn bức tranh đúng.)

There’s a box.

Câu hỏi số 4

Read and choose the correct pictures.

(Đọc và chọn bức tranh đúng.)

There are pots.

Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 6

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 7

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 8

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 9

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 10

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 11

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 12

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Kết quả
Làm lại