Cấp độ 1 - Tiếng Anh vượt trội lớp 1
Lesson 1: Phát âm và Từ vựng(/b/ Ba, Bill, ball, book)
Đăng ký nhận 3 tháng học miễn phí
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 4

Listen and choose the words starting with the /b/ sound.

(Nghe và chọn từ bắt đầu bằng âm /b/.)

Câu hỏi số 5

Listen and choose the words starting with the /b/ sound.

(Nghe và chọn từ bắt đầu bằng âm /b/.)

Câu hỏi số 6

Listen and choose the words starting with the /b/ sound.

(Nghe và chọn từ bắt đầu bằng âm /b/.)

Câu hỏi số 7

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 8

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 9

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Kết quả
Làm lại