Cấp độ 1 - Tiếng Anh vượt trội lớp 1
Lesson 1: Phát âm và Từ vựng(/h/ Hoa, hair, hand, head)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Read and choose the correct pictures.

(Đọc và chọn bức tranh đúng.)

hand

Câu hỏi số 2

Read and choose the correct pictures.

(Đọc và chọn bức tranh đúng.)

head

Câu hỏi số 3

Read and choose the correct pictures.

(Đọc và chọn bức tranh đúng.)

hair

Câu hỏi số 4

Listen and choose the words starting with the /h/ sound.

(Nghe và chọn từ bắt đầu bằng âm /h/.)

Câu hỏi số 5

Listen and choose the words starting with the /h/ sound.

(Nghe và chọn từ bắt đầu bằng âm /h/.)

Câu hỏi số 6

Listen and choose the words starting with the /h/ sound.

(Nghe và chọn từ bắt đầu bằng âm /h/.)

Câu hỏi số 7

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

h_ir

Câu hỏi số 8

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

_and

Câu hỏi số 9

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

h_ad

Kết quả
Làm lại