Cấp độ 1 - Tiếng Anh vượt trội lớp 1
Lesson 2: Cấu trúc câu(Touch your hair.)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Read and choose the correct pictures.

(Đọc và chọn bức tranh đúng.)

Touch your head.

Câu hỏi số 2

Read and choose the correct pictures.

(Đọc và chọn bức tranh đúng.)

Touch your hand.

Câu hỏi số 3

Read and choose the correct pictures.

(Đọc và chọn bức tranh đúng.)

Touch your hair.

Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 6

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 7

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 8

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 9

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Kết quả
Làm lại