Lesson 4: Ngữ âm(/l/ like, /n/ night)
Đăng ký nhận 3 tháng học miễn phí
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

noon.

Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

later.

Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

night.

Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

lunch.

Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

now.

Câu hỏi số 6

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/n/

Câu hỏi số 7

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/l/

Câu hỏi số 8

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/n/

Câu hỏi số 9

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/l/

Câu hỏi số 10

Choose the words that begin with the given sounds.

(Chọn từ bắt đầu bằng âm được cho.)

/n/

Câu hỏi số 11

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_ice

Câu hỏi số 12

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_ife

Câu hỏi số 13

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_amp

Câu hỏi số 14

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_ose

Câu hỏi số 15

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

_ollipop

Kết quả
Làm lại