Cấp độ 3 - Tiếng Anh vượt trội lớp 3
Lesson 3: Ngữ âm(/æ/ that, /e/ yes)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

that                

Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

elephant

Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

pen

Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

egg

Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct sounds.

(Nghe và chọn âm đúng.)

apple

Câu hỏi số 6

 Choose the words that contain the given sounds.

(Chọn từ chứa âm được cho.)

/æ/

Câu hỏi số 7

Choose the words that contain the given sounds.

(Chọn từ chứa âm được cho.)

/e/

Câu hỏi số 8

Choose the words that contain the given sounds.

(Chọn từ chứa âm được cho.)

/æ/

Câu hỏi số 9

Choose the words that contain the given sounds.

(Chọn từ chứa âm được cho.)

/e/

Câu hỏi số 10

Choose the words that contain the given sounds.

(Chọn từ chứa âm được cho.)

/æ/

Câu hỏi số 11

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

m_p

Câu hỏi số 12

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

p_n

Câu hỏi số 13

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

c_p

Câu hỏi số 14

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

s_nd

Câu hỏi số 15

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp để điền vào chỗ trống.)

l_mp

Kết quả
Làm lại