Cấp độ 2 - Tiếng Anh vượt trội lớp 2
Lesson 1: Phát âm và Từ vựng(/ə(r)/ baker, dancer, driver, teacher)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 5

Listen and choose the words containing the /ər/ sound.

(Nghe và chọn từ có chứa âm /ər/.)

Câu hỏi số 6

Listen and choose the words containing the /ər/ sound.

(Nghe và chọn từ có chứa âm /ər/.)

Câu hỏi số 7

Listen and choose the words containing the /ər/ sound.

(Nghe và chọn từ có chứa âm /ər/.)

Câu hỏi số 8

Listen and choose the words containing the /ər/ sound.

(Nghe và chọn từ có chứa âm /ər/.)

Câu hỏi số 9

Fill in the missing letters.

(Điền chữ cái còn thiếu.)

driv_r

Câu hỏi số 10

Fill in the missing letters.

(Điền chữ cái còn thiếu.)

_ancer

Câu hỏi số 11

Fill in the missing letters.

(Điền chữ cái còn thiếu.)

t_acher

Câu hỏi số 12

Fill in the missing letters.

(Điền chữ cái còn thiếu.)

ba_er

Kết quả
Làm lại