Cấp độ 2 - Tiếng Anh vượt trội lớp 2
Lesson 2: Cấu trúc câu(Can you see the gloves?)
Đăng ký nhận 3 tháng học miễn phí
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 6

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 7

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 8

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 9

Read and fill in the blanks.

(Đọc và tìm từ đúng điền vào chỗ trống.)

Can you … the gloves?

Câu hỏi số 10

Read and fill in the blanks.

(Đọc và tìm từ đúng điền vào chỗ trống.)

Can you see the …?

Câu hỏi số 11

Read and fill in the blanks.

(Đọc và tìm từ đúng điền vào chỗ trống.)

Can you see … son?

Câu hỏi số 12

Read and fill in the blanks.

(Đọc và tìm từ đúng điền vào chỗ trống.)

… you see the honey?

Kết quả
Làm lại