Cấp độ 2 - Tiếng Anh vượt trội lớp 2
Lesson 2: Cấu trúc câu(I can see the boat)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Look at the pictures and choose the correct answers.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 2

Look at the pictures and choose the correct answers.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 3

Look at the pictures and choose the correct answers.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 4

Look at the pictures and choose the correct answers.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án phù hợp.)

Câu hỏi số 6

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án phù hợp.)

Câu hỏi số 7

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án phù hợp.)

Câu hỏi số 8

Listen and choose the correct answers.

(Nghe và chọn đáp án phù hợp.)

Câu hỏi số 9

Read and fill in the blanks.

(Đọc và tìm từ đúng điền vào chỗ trống.)

I…see the coach.

Câu hỏi số 10

Read and fill in the blanks.

(Đọc và tìm từ đúng điền vào chỗ trống.)

… you see the boat?

Câu hỏi số 11

Read and fill in the blanks.

(Đọc và tìm từ đúng điền vào chỗ trống.)

I can see the ….

Câu hỏi số 12

Read and fill in the blanks.

(Đọc và tìm từ đúng điền vào chỗ trống.)

He can … the coat.

Kết quả
Làm lại