Lesson 1: Từ vựng(hometown, pretty, modern, busy, crowded, quiet)
Đăng ký nhận 3 tháng học miễn phí
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

ho_etown

Câu hỏi số 2

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

_rowded

Câu hỏi số 3

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

quie_

Câu hỏi số 4

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

pre_ty

Câu hỏi số 5

Find the missing letters.

(Tìm chữ cái còn thiếu.)

mod_rn

Câu hỏi số 6

Choose the correct adjective for each picture below.

(Chọn tính từ đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 7

Choose the correct adjective for each picture below.

(Chọn tính từ đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 8

Choose the correct adjective for each picture below.

(Chọn tính từ đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 9

Choose the correct adjective for each picture below.

(Chọn tính từ đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 10

Choose the correct adjective for each picture below.

(Chọn tính từ đúng cho mỗi hình dưới đây.)

Câu hỏi số 11

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

 

Câu hỏi số 12

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

 

Câu hỏi số 13

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 14

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Câu hỏi số 15

Listen and choose the correct words.

(Nghe và chọn từ đúng.)

Kết quả
Làm lại