Irregular Plural Nouns(DANH TỪ SỐ NHIỀU BẤT QUY TẮC)
Grammar Go - Ngữ pháp chuyên sâu - Cấp độ 2
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn câu trả lời đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn câu trả lời đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn câu trả lời đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn câu trả lời đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn câu trả lời đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 6

Choose the correct answers.

(Chọn câu trả lời đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 7

Choose the correct answers.

(Chọn câu trả lời đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 8

Choose the correct answers.

(Chọn câu trả lời đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 9

Choose the correct answers.

(Chọn câu trả lời đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 10

Choose the correct answers.

(Chọn câu trả lời đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 11

Look at the picture and choose the correct answer.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 12

Look at the picture and choose the correct answer.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 13

Look at the picture and choose the correct answer.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 14

Look at the picture and choose the correct answer.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 15

Look at the picture and choose the correct answer.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 16

Look at the picture and choose the correct answers.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 17

Look at the picture and choose the correct answers.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 18

Look at the picture and choose the correct answers.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 19

Look at the picture and choose the correct answers.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 20

Look at the picture and choose the correct answers.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 21

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

There are five fish in the tank.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 22

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

There are twelve oxes on the field.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 23

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

There are three children in the room.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 24

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

There is only one men in the house.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 25

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

There are eight gooses in the pond.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 26

Read and choose True or False

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

There aren’t any fish tanks in Timmy’s house.

(At Timmy’s house)

Mia: Timmy, is that a fish tank?

Timmy: Yes, it is.

Mia: How many fish are there in the tank?

Timmy: There are five fish.

Mia: And what’s this?

Timmy: This is a photo of my father’s classmates.

Mia: How many people are there in the photo?

Timmy: There are twenty-five people: twelve men and thirteen women.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 27

Read and choose True or False.

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

There are nine fish in the fish tank.

(At Timmy’s house)

Mia: Timmy, is that a fish tank?

Timmy: Yes, it is.

Mia: How many fish are there in the tank?

Timmy: There are five fish.

Mia: And what’s this?

Timmy: This is a photo of my father’s classmates.

Mia: How many people are there in the photo?

Timmy: There are twenty-five people: twelve men and thirteen women.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 28

Read and choose True or False

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

There is a photo of Timmy’s mother’s classmates.

(At Timmy’s house)

Mia: Timmy, is that a fish tank?

Timmy: Yes, it is.

Mia: How many fish are there in the tank?

Timmy: There are five fish.

Mia: And what’s this?

Timmy: This is a photo of my father’s classmates.

Mia: How many people are there in the photo?

Timmy: There are twenty-five people: twelve men and thirteen women.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 29

Read and choose True or False

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

There are twenty men in the photo.

(At Timmy’s house)

Mia: Timmy, is that a fish tank?

Timmy: Yes, it is.

Mia: How many fish are there in the tank?

Timmy: There are five fish.

Mia: And what’s this?

Timmy: This is a photo of my father’s classmates.

Mia: How many people are there in the photo?

Timmy: There are twenty-five people: twelve men and thirteen women.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 30

Read and choose True or False

(Đọc và chọn Đúng hoặc Sai.)

There are thirteen women in the photo.

(At Timmy’s house)

Mia: Timmy, is that a fish tank?

Timmy: Yes, it is.

Mia: How many fish are there in the tank?

Timmy: There are five fish.

Mia: And what’s this?

Timmy: This is a photo of my father’s classmates.

Mia: How many people are there in the photo?

Timmy: There are twenty-five people: twelve men and thirteen women.

Kết quả
Làm lại