Regular Plural Nouns(DANH TỪ SỐ NHIỀU CÓ QUY TẮC)
Grammar Go - Ngữ pháp chuyên sâu - Cấp độ 2
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 6

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời thích hợp.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 7

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời thích hợp.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 8

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời thích hợp.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 9

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời thích hợp.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 10

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời thích hợp.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 11

Look and choose the best description for each picture below.

(Nhìn và chọn mô tả phù hợp nhất cho từng bức tranh dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 12

Look and choose the best description for each picture below.

(Nhìn và chọn mô tả phù hợp nhất cho từng bức tranh dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 13

Look and choose the best description for each picture below.

(Nhìn và chọn mô tả phù hợp nhất cho từng bức tranh dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 14

Look and choose the best description for each picture below.

(Nhìn và chọn mô tả phù hợp nhất cho từng bức tranh dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 15

Look and choose the best description for each picture below.

(Nhìn và chọn mô tả phù hợp nhất cho từng bức tranh dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 16

Look and choose the best description for each following picture.

(Nhìn tranh và chọn mô tả phù hợp cho mỗi bức tranh dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 17

Look and choose the best description for each following picture.

(Nhìn tranh và chọn mô tả phù hợp cho mỗi bức tranh dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 18

Look and choose the best description for each following picture.

(Nhìn tranh và chọn mô tả phù hợp cho mỗi bức tranh dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 19

Look and choose the best description for each following picture.

(Nhìn tranh và chọn mô tả phù hợp cho mỗi bức tranh dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 20

Look and choose the best description for each following picture.

(Nhìn tranh và chọn mô tả phù hợp cho mỗi bức tranh dưới đây.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 21

Look and choose the correct answers.

(Nhìn tranh chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 22

Look and choose the correct answers.

(Nhìn tranh chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 23

Look and choose the correct answers.

(Nhìn tranh chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 24

Look and choose the correct answers.

(Nhìn tranh chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 25

Look and choose the correct answers.

(Nhìn tranh chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 26

Look at the underlined words and choose True or False.

(Nhìn từ gạch chân và chọn Đúng hoặc Sai.)

There are five peaches on the table.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 27

Look at the underlined words and choose True or False.

(Nhìn từ gạch chân và chọn Đúng hoặc Sai.)

There are two babies in the car.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 28

Look at the underlined words and choose True or False.

(Nhìn từ gạch chân và chọn Đúng hoặc Sai.)

There are nine scarves in the basket.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 29

Look at the underlined words and choose True or False.

(Nhìn từ gạch chân và chọn Đúng hoặc Sai.)

There are four dishs on the table.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 30

Look at the underlined words and choose True or False.

(Nhìn từ gạch chân và chọn Đúng hoặc Sai.)

There is one dresses in the wardrobe.

Kết quả
Làm lại