Lesson 1: Phát âm và Từ vựng(/ʌ/ gloves, honey, mother, son)
Mega fighting - Tiếng Anh toàn diện lớp 2
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

 

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 5

Listen and choose the words containing the /ʌ/ sound.

(Nghe và chọn từ có chứa âm /ʌ/.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 6

Listen and choose the words containing the /ʌ/ sound.

(Nghe và chọn từ có chứa âm /ʌ/.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 7

Listen and choose the words containing the /ʌ/ sound.

(Nghe và chọn từ có chứa âm /ʌ/.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 8

Listen and choose the words containing the /ʌ/ sound.

(Nghe và chọn từ có chứa âm /ʌ/.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 9

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 10

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 11

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 12

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Kết quả
Làm lại