Cấp độ 1 - Tiếng Anh vượt trội lớp 1
Lesson 1: Phát âm và Từ vựng(/k/ cake, car, cat, cup)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct pictures.

(Nghe và chọn bức tranh phù hợp.)

Câu hỏi số 5

Listen and choose the words starting with the /k/ sound.

(Nghe và chọn từ bắt đầu bằng âm /k/.)

Câu hỏi số 6

Listen and choose the words starting with the /k/ sound.

(Nghe và chọn từ bắt đầu bằng âm /k/.)

Câu hỏi số 7

Listen and choose the words starting with the /k/ sound.

(Nghe và chọn từ bắt đầu bằng âm /k/.)

Câu hỏi số 8

Listen and choose the words starting with the /k/ sound.

(Nghe và chọn từ bắt đầu bằng âm /k/.)

Câu hỏi số 9

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 10

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 11

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Câu hỏi số 12

Choose the correct answers.

(Chọn đáp án đúng.)

Kết quả
Làm lại