Some / Any(LƯỢNG TỪ SOME/ANY)
Grammar Go - Cấp độ 3
Đăng ký tư vấn học thử miễn phí
Tư vấn lộ trình học tiếng Anh - Giúp bé bứt phá điểm số chỉ sau 2 tuần.
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn câu trả lời đúng)

I am finding some books about______ .

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn câu trả lời đúng.)

There is not any ______ in the fridge.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn câu trả lời đúng.)

I see some children_____ in the park.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn câu trả lời đúng.)

There isn’t any ______ in the fridge.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn câu trả lời đúng.)

I want to ____ some gifts for my father on his birthday.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 6

Listen and choose A for True  or B for False  

(Nghe và chọn câu trả lời đúng(True) hoặc sai (False))

She took care of me when I was sick.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 7

Listen and choose A for True  or B for False  

(Nghe và chọn câu trả lời đúng(True) hoặc sai (False))

She did not teach me how to brush my teeth.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 8

Listen and choose A for True  or B for False  

(Nghe và chọn câu trả lời đúng(True) hoặc sai (False))

She taught me to tell the truth.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 9

Listen and choose A for True  or B for False  

(Nghe và chọn câu trả lời đúng(True) hoặc sai (False))

She did not helped me with my housework.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 10

Listen and choose A for True  or B for False  

(Nghe và chọn câu trả lời đúng(True) hoặc sai (False))

I will go to college.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 11

Read and choose the corect answer.

(Chọn câu miêu tả phù hợp nhất với mỗi bức tranh)

There is … milk in the bottle.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 12

Read and choose the corect answer.

(Chọn câu miêu tả phù hợp nhất với mỗi bức tranh)

There isn’t  … orange juice in the glass.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 13

Read and choose the corect answer.

(Chọn câu miêu tả phù hợp nhất với mỗi bức tranh)

There are  … onions on the table.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 14

Read and choose the corect answer.

(Chọn câu miêu tả phù hợp nhất với mỗi bức tranh)

Would you like to drink _____  water?

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 15

Read and choose the corect answer.

(Chọn câu miêu tả phù hợp nhất với mỗi bức tranh)

There aren't_____ bananas in the fridge.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 16

Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng)

I don’t have _______ paper. 

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 17

Read and choose the correct answer .

(Đọc và chọn câu trả lời đúng)

Mi:  Let’s have dinner.

Phong: Good idea! Is there______ rice?

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 18

Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng)

Is there ______  petrol in the car?

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 19

Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng)

I buy ______ fruit, but I don’t buy any vegetables.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 20

Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng)

Do you have _______ stamps? I need two.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 21

Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng)

I need _____ butter to make a cake.  

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 22

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời đúng nhất)

I don’t want ______ sugar in tea.

 

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 23

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời đúng nhất)

Would you like ______ eggs for breakfast?

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 24

Choose the correct answer .

(Chọn câu trả lời đúng nhất)

Do you have ______ dogs or cats at home?

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 25

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời đúng nhất)

He doesn’t have _____ money.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 26

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời đúng nhất)

Are there  ______ tomatoes in the fridge?  

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 27

Read and choose the correct answer.

(Đọc và chọn câu trả lời đúng)

No, there isn’t, but there are______ noodles.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 28

Read and choose the correct answer.

(Đọc và chọn câu trả lời đúng)

OK. Let’s have noodles with______ beef or pork.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 29

Read and choose the correct answer.

(Đọc và chọn câu trả lời đúng)

Mi:  Ah, there’s a problem.

Phong: What is it?

Mi:  There isn’t_____ beef or pork left.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 30

Read and choose the correct answer.

(Đọc và chọn câu trả lời đúng)

Oh, I have______ cheese sandwiches but I don’t have any apples in my bag.

 

Kết quả
Làm lại