A / An + Noun(MẠO TỪ A/ AN + DANH TỪ)
Grammar Go - Ngữ pháp chuyên sâu - Cấp độ 1
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Read and choose the correct answer.

(Đọc và chọn đáp án đúng.)

an elephant

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 2

Read and choose the correct answer.

(Đọc và chọn đáp án đúng.)

a tiger

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 3

Read and choose the correct answer.

(Đọc và chọn đáp án đúng.)

a bear

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 4

Read and choose the correct answer.

(Đọc và chọn đáp án đúng.)

an owl

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 5

Read and choose the correct answer.

(Đọc và chọn đáp án đúng.)

a polar bear

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 6

Look and choose the correct answer.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 7

Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 8

Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng.)

 

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 9

Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng.)

 

Transparent Beach Umbrella Clipart Png - Transparent Background ...

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 10

Choose the correct answer.

(Chọn đáp án đúng.)

 

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 11

Look and choose the correct answer.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 12

Look and choose the correct answer.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 13

Look and choose the correct answer.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 14

Look and choose the correct answer.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 15

Look and choose the correct answer.

(Nhìn tranh và chọn đáp án đúng.)

Snake PNG image picture download free image with transparent ...

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 16

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 17

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 18

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 19

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 20

Listen and choose the correct answer.

(Nghe và chọn đáp án đúng.)

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 21

Fill in the blank with a or an.

(Điền a hoặc an vào chỗ trống.)

It’s ……………. alligator.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 22

Fill in the blank with a or an.

(Điền a hoặc an vào chỗ trống.)

It’s ……………. snake.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 23

Fill in the blank with a or an.

(Điền a hoặc an vào chỗ trống.)

It’s …………. owl.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 24

Fill in the blank with a or an.

(Điền a hoặc an vào chỗ trống.)

It’s ……………. umbrella.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 25

Fill in the blank with a or an.

(Điền a hoặc an vào chỗ trống.)

It’s ……………. tiger.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 26

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời đúng.)

An ……………………….. often eats insects, earthworms, snails or spiders.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 27

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời đúng.)

A ………………………eats leaves and twigs of mimosa and acacia tree.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 28

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời đúng.)

A polar …………………….. can only be found in the Artic.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 29

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời đúng.)

An …………………lives in fresh environments such as ponds, rivers, marshes and wetlands.

Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 30

Choose the correct answer.

(Chọn câu trả lời đúng.)

An ……………………..’s trunk is used for breathing, eating, drinking or grasping things.

Kết quả
Làm lại