Lesson 4: Ngữ âm(/ɜː/ girl, her, curl)
Trắc nghiệm nhanh
Câu hỏi số 1

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp điền vào chỗ trống.)

g_ _l

Câu hỏi số 2

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp điền vào chỗ trống.)

p_ _ple

Câu hỏi số 3

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp điền vào chỗ trống.)

t_ _m

Câu hỏi số 4

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp điền vào chỗ trống.)

sh_ _ t

Câu hỏi số 5

Listen and choose the correct letters to fill in the blanks.

(Nghe và chọn chữ cái thích hợp điền vào chỗ trống.)

p_ _ fect

Câu hỏi số 6

Listen and choose the correct words that make the sound /ɜː/.

(Nghe và chọn từ có âm /ɜː/.)

Câu hỏi số 7

Listen and choose the correct words that make the sound /ɜː/.

(Nghe và chọn từ có âm /ɜː/.)

Câu hỏi số 8

Listen and choose the correct words that make the sound /ɜː/.

(Nghe và chọn từ có âm /ɜː/.)

Câu hỏi số 9

Listen and choose the correct words that make the sound /ɜː/.

(Nghe và chọn từ có âm /ɜː/.)

Câu hỏi số 10

Listen and choose the correct words that make the sound /ɜː/.

(Nghe và chọn từ có âm /ɜː/.)

Câu hỏi số 11

Choose the word in each sentence that has the sound /ɜː/.

(Chọn những từ có phát âm là /ɜː/)

On Thursday I go to school.

Câu hỏi số 12

Choose the word in each sentence that has the sound /ɜː/.

(Chọn những từ có phát âm là /ɜː/)

The girl in blue dress is my friend.

Câu hỏi số 13

Choose the word in each sentence that has the sound /ɜː/.

(Chọn những từ có phát âm là /ɜː/)

Linda has blue curls.

Câu hỏi số 14

Choose the word in each sentence that has the sound /ɜː/.

(Chọn những từ có phát âm là /ɜː/)

My mom bought me a purple dress.

Câu hỏi số 15

Choose the word in each sentence that has the sound /ɜː/.

(Chọn những từ có phát âm là /ɜː/)

I have a turtle at home.

Kết quả
Làm lại